Hotel Ararat Park Hyatt Moscow
هتل *5 آرارات پارک خایات

آدرس:109012 / مسکو / خیابان نگلینایا / 4

این هتل یکی از هتل های امروزی بسیار مخصوص با بهترین سرویس دهی و کیفیت بالاست. طراحی هتل منطبق با مد روز است.دارای 220 شماره که در آن 17 آپارتمان با بهترین و دقیق ترین طراحی برای رفاه مهمانان صورت گرفته است که از پنجره های آنها مناظر بالشوی تئاتر / کاخ کرملین دیده می شود.