Hotel Borodino

 
 
هتل *4 بورودينو

آدرس:مسکو، خيابان روسکوسکايا، پلاک 13 /2
راه های نزديک:مترو سوکولنيکی ، سان سيرو

در سال 2007 بيزنس هتل بوردينو ساخته شد.نزديکی هتل در اطراف نمایشگاه های مرکزی
سوکولنيکی باعث شده که بسيار مهم برای بيزنسمن ها جلوه کند. دارای 230 شماره است.

 
شریک
وچر
ویزای تجاری
برای مشتریان
ویزای توریستی
Business visa
اطلاعات و خدمات
پرسشنامه برای ویزا
سفارت روسیه
Online booking: