Hotel Savoy

  

هتل *5 ساووی

آدرس: مسکو/ خیابان رو÷دنستونکا/ 3
راه ها:مترو کوزنیتسکی موست / مترو لوبیانکا / سنتر .

هتل ساووی سومین هتل پایتخت است که تقریبا یک قرن قدمت دارد و در نزدیکی بالشوی تئاتر / کاخ کرملین و دیگر آثار تاریخی شهر واقع شده است.هتل ساووی در نوامبر سال 2005 پس از بازسازی باز شد.
دارای 84 شماره اما به علت بازسازی / این شماره ها تا 70 کاهش یافته است