رگیستر ویزا
 
نکات مهم
مطابق قانون روسیه فدراتیو ویزای روسیه پس ازعزیمت به روسیه حتماً می بایستی
رگیستر حداکثر تا ۷ روز کاری(ثبت پلیس)گردد
اگر پس از ورود به روسیه در هتل اقامت کنید؛ هتل به صورت
بهای بسیار اندک شما را رگیستر می نماید
 
اگر در آپارتمان اقامت می کنید صاحب خانه موظف بهرگیستر کردن شما می باشد
محل زندگی مراجعه محل زندگی مراجعه
نمود برای این منظور باید به یکی از نمایندگی های اداره مهاجرت در
مدارک لازم برای رگیستر کردن ویزا
ارایه اصل وکپی کارت مهاجرتی(برای کوچکی که در هواپیما یا در کنار گیشه کنترل پاسپورت به شما می دهند)
ارایه اصل و کپی صفحه عکس دار پاسپورت
ارایه اصل و کپی ویزای روسیه
ارایه اصل و کپی مهر ورود به روسیه در پاسپورت
لطفا توجه داشته باشید که ثبت نام از اقامت خود را در کشور مورد نیاز است.


عدم رگیستر ممکن است مشکلات جدی را به دنبال داشته باشد:
ممکن است شمامی را پلیس در شهر برای کنترل مدارک متوقف کند، در صورت نقص مدارک (رگیستر نبودن)جریمه و حتی اخذ مجدد ویزای روسیه را برای مدتی در آینده برای شما غیر ممکن سازد