ویزای شخصی یا پزشکی

باشد وحداکثر این دعوتنامه حداکثر ۳ ماه می باشدویزای شخصی یا پزشکی به صورت یکبارورود یا چند بارورود و خروج به روسیه