انواع دعوت نامه های روسيه

دعوتنامه برای ویزای تجاری جهت عزیمت به روسیه

ویزای یکساله:(مدت اعتبار ۱۲ ماه)مدت اقامت ۱۸۰ روز (۹۰+۹۰)این بدان معناست که شهروند خارجی می تواند به مدت ۹۰ از
تاریخ ورود به روسیه در این کشور اقامت اقامت نمایدو پس از پایان ۹۰ روز تبعه خارجی موظف است خارک روسیه را ترک و سپس مجداً برای مدت ۹۰ روز مراجهت نماید
مدت آماده شدن دعوتنامه ۲۲تا۱۶ روز کاری از تاریخ ارسال مدارک و پرداخت هزینه ها می باشد
دعوتنامه شش ماه:(مدت اعتبار ۹۰ روز) شهروند خارجی می تواند به مدت ۹۰ از تاریخ ورود به روسیه در این کشور اقامت اقامت نماید
مدت آماده شدن این نوع دعوتنامه ۲۲تا۱۶ روز کاری از تاریخ ارسال مدارک و پرداخت هزینه ها می باشد
ویزای سه ماه (یک بار یا دو بار ورود و خروج) مدت اعتبار آن ۹۰ روز می باشد که در مدت اعتبار ویزا شهروند خارجی بسته به قید در دعوتنامه یک یا دو به روسیه غزیمت نماید
مدت آماده شدن دعوتنامه ۱۶ روز کاری از تاریخ ارسال مدارک و پرداخت هزینه ها می باشد
بنا به درخواست کنسولگری روسیه شهروندان خارجی متقاضی دریافت ویزای تجاری موظف به ارايه نامه پیوست
از شرکت روسی به همراه دعوتنامه می باشند

Prerequisites for registration of the invitation:
*Filling in the questionnaire.
*Visa support is given only on condition that 100% prepayment is made and the tourist will be staying at a hotel!
 
 

 

 

 

 

 
شریک
وچر
ویزای تجاری
برای مشتریان
ویزای توریستی
Business visa
اطلاعات و خدمات
پرسشنامه برای ویزا
سفارت روسیه
Online booking: